آخرین نسخه

در دوازدهمین صفحه:
برف در تهران، خوشحالی و ناراحتی را با هم می‌آورد. در صفحه‌ی ۱۲ مریم نشان داد که این دوگانگی از عهد بوق سابقه دارد! برف که می‌آمد درباریان خوش و خرم میرفتند شکار. برای مردم؟ سقف‌ها خراب می‌شد، غذا نایاب، و راه‌ها غیر قابل تردد. یکبار هم برف و قحطی زنان تهران را به تجمع اعتراضی پای قصر شاه کشاند!

تا گفتیم تجمع اعتراضی، مسعود می‌پرسد “چرا میدان انقلاب دیگر مثل سابق محل اعتراضات نیست؟” بین هزار علت، مسعود یقه‌ی نرده‌های بی‌آرتی را گرفت که خیابان را به راهرو تبدیل کرده است. دیوار سیاسی‌ترین عضو معماریست و راهرو دشمن هر توقفی! بد نیست بپرسیم تهران ما چقدر دیوار دارد؟

این شماره را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

صفحه‌ی دوازدهم
صفحه‌ی دوازدهم

شماره‌های قبلی

صفحه‌ی یازدهم
صفحه‌ی یازدهم
صفحه‌ی دهم
صفحه‌ی دهم
صفحه‌ی نهم
صفحه‌ی نهم
صفحه‌ی هشتم
صفحه‌ی هشتم

صفحه‌ی هفتم
صفحه‌ی هفتم
صفحه‌ی ششم
صفحه‌ی ششم
صفحه‌ی پنجم
صفحه‌ی پنجم
صفحه‌ی چهارم
صفحه‌ی چهارم
صفحه‌ی سوم
صفحه‌ی سوم
صفحه‌ی دوم
صفحه‌ی دوم
صفحه‌ی اول
صفحه‌ی اول
دست به دست کنید