آخرین نسخه

در یازدهمین صفحه:
ما تنها جانوران کارمند شهرها نیستیم. در کنار ما انواع حشره و جونده و پرنده زندگی می‌کنند، درس می‌خوانند، پیشرفت می‌کنند، ورشکست می‌شوند، خانواده تشکیل می‌دهند و نابود می‌شوند. اما چقدر به زندگی آنهایی که زبان‌شان را نمی‌فهمیم، اهمیت می‌دهیم؟ محمد نورانی در مطلب «همسایه‌های کم سر و صدا»، روزمره‌ی از حیوانات شهری برایمان می‌گوید.

اما در پشت صفحه، بودین تصدیقی سراغ مسئله‌ای از آینده می‌رود. در زندگی‌ای که همه‌اش در واقعیت مجازی می‌گذرد، بلوار و شهر چه اهمیتی خواهد داشت؟ آیا اصلا پنجاه سال دیگر جامعه به معمار احتیاج خواهد داشت؟ به‌هرحال همین الان جامعه برای واژه‌ی «معماری» کاربردهای جدیدی در جهان دیجیتال یافته است، شاید هم دیگر به ماها معمار نگویند.

این شماره را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

صفحه‌ی یازدهم
صفحه‌ی یازدهم

شماره‌های قبلی

صفحه‌ی دهم
صفحه‌ی دهم
صفحه‌ی نهم
صفحه‌ی نهم
صفحه‌ی هشتم
صفحه‌ی هشتم
صفحه‌ی هفتم
صفحه‌ی هفتم

صفحه‌ی ششم
صفحه‌ی ششم
صفحه‌ی پنجم
صفحه‌ی پنجم
صفحه‌ی چهارم
صفحه‌ی چهارم
صفحه‌ی سوم
صفحه‌ی سوم
صفحه‌ی دوم
صفحه‌ی دوم
صفحه‌ی اول
صفحه‌ی اول
دست به دست کنید