اندر مصائب پاسیو

بسیاری از مشکلات روزمره هستند که برایمان عادی شده‌اند و به حل کردن آنها فکر هم نمی‌کنیم. بودین تصدیقی در این مطلب از معضلات آشنای زندگی آپارتمانی برای ما می‌گوید، تا بتوانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و به حل کردن آن فکر کنیم.

صفحه شماره‌ی 2

در این شماره مریم عمالو از قبرستانی می‌نویسد که بخش مهمی از زندگی شهروندان بود، و تخریب آن عواقب زیادی برای مسئولین به‌همراه داشت. بودین تصدیقی از یکی از مشکلات رایج زندگی شهری که گویا کسی هیچگاه به آن توجه نکرده است.